Kế hoạch thi nhân viên thư viện giỏi cấp tiểu học

Thứ hai - 26/01/2015 22:32
UBND HUYỆN QUỐC OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
Số : 06/KH-PGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
                Quốc Oai, ngày 26 tháng 01 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Nhân viên thư viện giỏi cấp Tiểu học
Năm học 2014-2015 Huyện Quốc Oai

 
 
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và công văn số 9938/SGD&ĐT- KHCN ngày 22/9/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2014-2015;
Thực hiện công văn số 92/SGD&ĐT- KHCN ngày 07/1/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi Nhân viên thư viện giỏi cấp Tiểu học năm học 2014-2015;
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức “Hội thi nhân viên thư viện giỏi cấp Tiểu học năm học 2014-2015” huyện Quốc Oai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Hội thi nhân viên thư viện giỏi nhằm đánh giá chất lượng, đồng thời bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên thư viện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường tiểu học.
- Nâng cao sự hiểu biết và vận dụng các văn bản qui định về công tác thư viện trong trường học, ứng xử các tình huống trong quá trình tổ chức các hoạt động tại thư viện. Tuyên truyền, giới thiệu những tác phẩm có giá trị phục vụ giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện.
- Động viên đội ngũ nhân viên thư viện trường học yên tâm công tác, yêu ngành yêu nghề, tổ chức tốt các hoạt động của thư viện. Tham mưu với các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện để toàn xã hội quan tâm, đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thư viện trường học. Tạo điều kiện cho nhân viên thư viện trường học được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.
- Đổi mới công tác quản lý, đánh giá, coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỷ cương trong công tác thư viện. Đảm bảo công khai, công bằng trong đánh giá và tuyển chọn nhân viên thư viện tham gia Hội thi nhân viên thư viện giỏi cấp Thành phố.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
            Là nhân viên thư viện chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong biên chế hoặc hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội. Đã làm công tác thư viện ít nhất 1 năm học và đang trực tiếp làm việc tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện.
III. NỘI DUNG THI:
Mỗi nhân viên thư viện phải tham dự đủ 3 phần thi.
1. Phần 1: Lý thuyết (15 điểm)
          - Hình thức: Trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (làm bài theo phòng thi).
- Nội dung thi: Các văn bản qui phạm pháp luật về công tác thư viện trường học; những hiểu biết chung về chức năng, nhiệm vụ, kỹ thuật và nghiệp vụ thư viện trường học. Thời gian thi: 30 phút. Tham khảo phụ lục kèm theo.
2. Phần 2: Thực hành giới thiệu sách và ứng xử (30 điểm)
          - Nội dung thi:
+  Chào hỏi: Giới thiệu về trường, về thư viện và thí sinh dự thi (2 điểm)
+ Giới thiệu sách hoặc điểm sách tham khảo phù hợp với đối tượng giáo viên hoặc học sinh tiểu học. Khuyến khích giới thiệu sách về Hà Nội, về giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Sách sử dụng trong phần thi này phải là sách của thư viện nhà trường, có giá trị sử dụng cao trong trường học. Thí sinh dự thi có thể lựa chọn một trong hai hình thức: giới thiệu sách hoặc điểm sách theo chủ đề. Có thể sử dụng cộng tác viên là học sinh tham gia hỗ trợ, minh họa cho bài giới thiệu sách với thời lượng tối đa 5 phút cho phần thi giới thiệu sách của mỗi thí sinh (23 điểm)
+ Phần trả lời câu hỏi nhận thức và ứng xử thi theo hình thức vấn đáp, thí sinh rút thăm bộ câu hỏi gồm 2 câu một cách ngẫu nhiên. Nội dung thi liên quan đến nhận thức về nghề thư viện, đến sách và ứng xử tình huống trong công tác thư viện trường học; cách trả lời cần đúng ý, gọn, rõ và hấp dẫn (5 điểm)
          - Hình thức : Dự thi trên sân khấu.
          - Thời gian thi: Tối đa 20 phút, bao gồm 15 phút giới thiệu sách và 5 phút trả lời câu hỏi.
3. Phần 3: Xây dựng kịch bản hoặc giáo án tổ chức 1 tiết hoạt động thư viện cho học sinh lớp 3 (35 phút) và đề cương sáng kiến kinh nghiệm về công tác thư viện trường học (5 điểm). Tham khảo phụ lục 2.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:                  
1. Phòng GD&ĐT:
- Hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi.
          - Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi, Tổ giám sát; Xây dựng đề thi, biểu điểm chấm, cơ cấu giải thưởng, tổ chức  khai mạc, thi và tổng kết hội thi.
          - Mời Sở GD&ĐT và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tham gia Ban giám khảo và tư vấn tổ chức Hội thi.
2. Các trường Tiểu học:
          - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện tham gia dự thi đạt kết quả cao nhất.
          - Thông báo cho GV của trường về lịch thi, nội dung thi và chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để giáo viên dự thi đạt kết quả tốt.
- Động viên, đưa đón giáo viên dự thi đảm bảo an toàn.
          - Trong buổi thi thực hành, yêu cầu tất cả nhân viên thư viện, cán bộ quản lý các trường học tham dự như  một hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ.
3. Kinh phí:
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội thi cấp huyện.
          - Các trường trích kinh phí từ ngân sách và các nguồn khác để hỗ trợ công tác tổ chức và phục vụ hội thi.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
1. Các trường nộp về Phòng GD&ĐT các nội dung sau:
          - Kịch bản hoặc giáo án tổ chức 1 tiết hoạt động thư viện cho học sinh lớp 3 và đề cương sáng kiến kinh nghiệm về công tác thư viện trường học năm học 2014-2015 (nộp cho đồng chí Hùng trước ngày 16/3/2015).
          - Nộp danh sách cán bộ thư viện dự thi theo mẫu  trước ngày 09/02/2015:
          (Biểu mẫu lập trên Excel, phông chữ Times New Roman - Dữ liệu gửi qua Email: hungqo@gmail.com và  văn bản có chữ ký, đóng dấu của Hiệu trưởng).
2. Khai mạc hội thi:
          - Thời gian : 14 giờ ngày 24/3/2015 (Thứ ba)
          - Địa điểm : Hội trường Phòng GD&ĐT
          - Thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giám sát, đại diện BGH của các trường Tiểu học và nhân viên thư viện dự thi.
          - Nội dung : Khai mạc, thông qua nội quy hội thi; Tổ chức thi lý thuyết. Tổ chức bốc thăm thứ tự thi thực hành.
3. Thi thực hành :
          - Thời gian : 7giờ 30 ngày 25/3/2015 (Thứ tư)
          - Địa điểm : Hội trường lớn Phòng GD&ĐT
          - Thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giám sát, đại diện BGH của các trường Tiểu học và nhân viên thư viện dự thi.
          - Nội dung : Thực hành giới thiệu sách và ứng xử.
           Kế hoạch này thay cho giấy triệu tập hội nghị khai mạc và thi thực hành. Nếu có thay đổi Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo bằng văn bản.
          Đây là hoạt động trọng tâm của năm học 2014 - 2015, Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần báo cáo trực tiếp về Phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết.
Nơi nhận :                                                                         
- Phòng KHCN- Sở GD&ĐT;
- Phòng Văn hóa - thông tin huyện;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Bộ phận CM TH;
- Các trường Tiểu học;
- Lưu VT.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Khắc Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BC

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NĂM 2018

Thời gian đăng: 28/10/2018

lượt xem: 53 | lượt tải:23

CAM KẾT

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thời gian đăng: 28/10/2018

lượt xem: 51 | lượt tải:19

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 75 | lượt tải:22
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây